GWARANCJA

Zegarek AVIATOR objęty jest gwarancją Aviator Watch SA na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty zakupu na warunkach niniejszej gwarancji. Międzynarodowa gwarancja AVIATOR obejmuje wady materiałowe i produkcyjne istniejące w momencie zakupu zegarka AVIATOR („wady”) Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy część gwarancyjna w książeczce obsługi jest opatrzona datą, kompletnie i prawidłowo wypełniona oraz ostemplowana przez autoryzowanego sprzedawcę AVIATOR („ważna karta gwarancyjna”)

W okresie gwarancyjnym i po przedstawieniu ważnego certyfikatu gwarancyjnego masz prawo do bezpłatnej naprawy wady w czasie potrzebnym na naprawę oraz z zastrzeżeniem prawa do obciążenia kosztami wysyłki. Po upływie okresu gwarancyjnego wszelkie naprawy będą podlegać opłacie serwisowej. W przypadku, gdy naprawy nie są w stanie przywrócić normalnego stanu zegarka AVIATOR, Aviator Watch SA zapewnia wymianę na zegarek AVIATOR o identycznych lub podobnych właściwościach. Gwarancja na zegarek zastępczy kończy się dwadzieścia cztery (24) miesiące od daty zakupu zegarka zastępczego.

NINIEJSZA GWARANCJA PRODUCENTA NIE OBEJMUJE:
  1. żywotność baterii
  2. normalnego zużycia i starzenia się (zmiana koloru i/lub materiału niemetalowych pasków i łańcuszków, takich jak skóra, tekstylia, guma)
  3. jakiekolwiek uszkodzeń jakiejkolwiek części zegarka wynikające z niewłaściwego użytkowania, braku staranności, zaniedbania, wypadków (uderzenia, wgniecenia, zgniecenia itp.), nieprawidłowego użytkowania zegarka oraz nieprzestrzegania instrukcji obsługi dostarczonej przez Aviator Watch SA.
  4. zegarek AVIATOR obsługiwany przez osoby nieuprawnione (np. w celu wymiany baterii lub naprawy) lub którego stan pierwotny został zmieniony poza kontrolą Aviator Watch SA.
  5. Wady i szkody spowodowane utratą, kradzieżą, powodzią, trzęsieniem ziemi lub pożarem lub innymi przyczynami poza naszą kontrolą;
  6. rutynowa konserwacja i czyszczenie

Wszelkie dalsze roszczenia wobec Aviator Watch SA, na przykład za uszkodzenia dodatkowe poza opisaną powyżej gwarancją, są wyraźnie wykluczone, z wyjątkiem bezwzględnie obowiązujących ustawowych praw zakupów, które mogą mieć wobec producenta.

Powyższa gwarancja producenta:

  • jest niezależny od jakiejkolwiek gwarancji, którą może udzielić sprzedawca, za którą ponosi on wyłączną odpowiedzialność;
  • nie narusza praw kupującego w stosunku do sprzedającego ani żadnych innych obowiązkowych praw ustawowych, które kupujący może mieć w stosunku do sprzedającego.
JAK UZYSKAĆ SERWIS ?

Serwis można uzyskać przynosząc lub wysyłając zegarek do autoryzowanego centrum serwisowego lub sprzedawcy AVIATOR. Ponosisz odpowiedzialność za koszty transportu, w tym między innymi opłaty pocztowe, ubezpieczenie i materiały opakowaniowe. Zalecamy, aby wszelkie przesyłki do nas zawierały potwierdzenie dostawy i ubezpieczenie. W celu skorzystania z usługi do zwracanego zegarka należy dołączyć oryginalny certyfikat gwarancyjny AVIATOR, który stanowi część książeczki instrukcji obsługi dołączonej do zegarka w momencie zakupu, należycie wypełnionej, datowanej, ostemplowanej i podpisanej przez upoważnionego Sprzedawcę AVIATORA lub dowód zakupu.

SERWIS TWOJEGO ZEGARKA

SERWIS TWOJEGO ZEGARKA

ODKRYJ WIĘCEJ
INSTRUKCJE OBSŁUGI

INSTRUKCJE OBSŁUGI

ODKRYJ WIĘCEJ

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA